- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice

- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local

- Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport local de persoane

 

Legislaţie europeană

- Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului european şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 119/69 si nr.1107/70 ale Consiliului

- Regulamentul (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European si al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier

- Directiva nr. 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

- Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistica şi Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor