Asociaţia are următoarele obiective :

a) aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public;

b) monitorizarea derularii proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitara aferentă serviciului de transport public;

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

d) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferenăa serviciului de transport public;

e) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public :

f) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;

g) stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odata cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

h) actualizarea periodica a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze şi în regim de taxi;

i) întocmirea şi urmarirea realizării programelor de infiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;

j) aprobarea studiilor de fezabilitate privind infiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a intregului sistem de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale;

k) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţului, cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de protectie a mediului, cu modalitatile de realizare a serviciilor respective si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

l) concesionarea precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor;

m) acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de catre utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;

n) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local;

o) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local;

p) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

q) stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

r) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţiala a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale asociaţiei;