Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj (AMTPC)  din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei de consilier juridic, vacantă în statul de funcţii.

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

 

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea ştiinţe juridice;

 1. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu;
 2. capacitatea deplină de exerciţiu;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de consilier juridic: minim 2 ani;
 4. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Bibliografie:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

 1. Actul constitutiv al Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj (AMTPC) ;
 2. Legea 98/2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) scrisoare de intenţie;
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

 1. e) adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor sau, după caz, copia carnetului de

muncă;

 1. f) cazierul judiciar;
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate.
 3. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

Dosarul de concurs se depune în perioada 18.04.2018 – 20.04.2018  (în intervalul orar 9-16),

la sediul  AMTPC din Cluj-Napoca, str. Motilor nr.5 – pentru AMTPC                             .

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 23.04.2018, ora 17, la sediul AMTPC din Cluj-Napoca, str. Motilor nr.5.

Interviul va avea loc în data de 24.04.2018, ora 10, la sediul  AMTPC din Cluj-Napoca, str. Motilor nr.5.                                                      

Pot participa la interviu doar candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0740168820

 

 

                      Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj (AMTPC)