- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice

- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local

- Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport local de persoane

 

Legislaţie europeană

- Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului european şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 119/69 si nr.1107/70 ale Consiliului

- Regulamentul (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European si al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier

- Directiva nr. 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

- Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistica şi Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor

 

 

 

Asociaţia are următoarele obiective :

a) aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public;

b) monitorizarea derularii proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitara aferentă serviciului de transport public;

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

d) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferenăa serviciului de transport public;

e) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public :

f) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;

g) stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odata cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

h) actualizarea periodica a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze şi în regim de taxi;

i) întocmirea şi urmarirea realizării programelor de infiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;

j) aprobarea studiilor de fezabilitate privind infiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a intregului sistem de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale;

k) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţului, cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de protectie a mediului, cu modalitatile de realizare a serviciilor respective si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

l) concesionarea precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor;

m) acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de catre utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;

n) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local;

o) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local;

p) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

q) stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

r) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţiala a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale asociaţiei;

Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj s-a constituit în anul 2013 în scopul înfiintării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionarii în comun a serviciului de transport public pe raza de competeţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintării, modernizării şi/sau dezvoltării, dupa caz a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, pe baza Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public.

Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt Municipiul Cluj-Napoca, UAT Comuna Floreşti, UAT Comuna Chinteni, UAT Comuna Apahida, UAT Comuna Baciu, UAT Comuna Ciurila iar ulterior a aderat şi UAT Comuna Feleacu.

Membrii asociaţi declară că interesul comun care a stat la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport public, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public.